Delresultat

Delresultat

WS0 – STYRNING OCH KOORDINERING

 • Projektmanual: information om partnerskap, roller och ansvar samordnade när det gäller övergripande förvaltning, ekonomihantering och finansiellrapportering, roller och ansvar för partners, lista över resultat, framsteg och finansiellrapportering, konflikthantering och konfliktlösning, kommunikationsmetoder.
 • Kvalitetsmanual: utveckling av en kvalitetshandbok för hela projektet.
 • Kontrakt: mellan koordinator och partners.
 • Lägesrapport och slutrapport: digital och tryckt form.
 • Kick - off möte: Grekland, 12 deltagare .
 • Rapporter: 2 utvärderingsrapporter ( del- och slutrapport). 15 sidor på engelska.

 

WS1- METOD OCH STUKTUR FÖR KOOPERATION MELLAN SPRÅKUTBILDNINGSCENTRUM OCH INVANDRARFÖRENINGAR 

 • Frågeformulär: digitalt frågeformulär för 150 personer vid språkcentrum och 150 personer i invandrarföreningar. 300 enkäter totalt (5 partnerländerna).
 • Face - to-face möten: tio informationsmöten på nationell nivå i varje partnerland för att motivera invandrarföreningar och språkcentrum att delta i projektet i allmänhet och forskning i synnerhet.
 • Analysrapport: produktion av analysrapport för resultatet av enkäten .
 • Förslag till metod och struktur för samarbete: digitalt och tryckt förslag till metod och struktur för samarbete mellan språkcentrum och invandrarföreningar.
 • Fem nationella seminarier: återkoppling från workshops i Sverige, Grekland, Portugal, Storbritannien och Tyskland om resultatet av förslag till metod och struktur för 25 personer vid språkcentrum och 25 personer vid invandrarföreningar.
 • Test och slutförande  av samarbetsstruktur: digital och tryckt metod och struktur för samarbete mellan språkcentrum och invandrarföreningar.

 

WS2- UTVECKLING OXH SLUTFÖRANDE AV UTBILDNIGSMATERIAL

 • Utbildningsmaterial: digitala och tryckta versionerna i Svenska, grekiska, portugisiska, engelska och tyska .
 • Partnerskaps möte: Tyskland , 12 deltagare, dagordning, protokoll, undertecknande av deltagarlistan.
 • Internationell utbildning av lärare: Tyskland - 25 tränare (fem per deltagande land).
 • Utvärderingsworkshops: organisering av fem utvärderingsworkshop för 150 personer för utarbetat material av personal vid språkskolor och invandrarföreningar utarbetat utbildningsmaterial, i Sverige , Grekland , Portugal , Storbritannien och Tyskland. Varje land kommer att ha 30 deltagare vardera .

 

WS3 –  IMPLEMENTERING AV UTBILDNING FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I RAMVERK FÖR SPRÅKUTBILDNING. 

 • Mallar för konsekvensstudier för nyanlända invandrare: digitalt på engelska.
 • Mallar för utvärdering av metod och struktur för samarbete: digitalt på engelska .
 • Presskonferens & nationella workshops: presentation av den digitala plattformen och utbildningsmaterial på workshop för yrkesverksamma före utbildning pilotverksamhet i Sverige, Grekland, Portugal, Storbritannien.
 • Pilotutbildning: genomförande av pilotutbildning i mänskliga rättigheter som ingår i utbildningen för nyanlända invandrare som deltar i språkutbildning. För 500  nyanlända i Sverige, Tyskland, Grekland, Portugal, Storbritannien, med 100 deltagare per land.
 • Utvärderingsrapport: utvärdering av metod och struktur för samarbete mellan språk-och utbildningscentrum  och invandrarföreningar. Digitalt på engelska, tyska, grekiska, portugisiska och svenska.
 • Påverkansrapport: utarbetande av övergripande utvärdering av effekterna av införandet av de mänskliga rättigheterna i språket. Digitalt på engelska, tyska, grekiska, portugisiska och svenska .
 • Nätverksplattform: Digital plattform för samarbete mellan språk-och  utbildningscentrum och invandrarföreningar.

 

WS4- SPRIDNING OCH VALORIENTERING

 • Hemsida: utveckling av en flerspråkig webbplats på engelska, tyska, grekiska, portugisiska och svenska.
 • Nyhetsbrev: skapandet av ett elektroniskt nyhetsbrev vartannat  år. Digitala publikationer tillgängliga för läsning och nedladdning på projektets hemsida.
 • Seminarium: lokal/ nationell spridning genom att anordna ett seminarium i varje land. 
 • Konferens: europeisk spridning genom att organisera en slutkonferens i Sverige med 110 deltagare (10 företrädare för partners , mer 100 externt ) .
 • Artiklar: Varje partner kommer att skriva en vetenskaplig artikel för publicering i EU: s tidningar och relevanta webbplatser för projektet. Tryckt och digital form på engelska.
 • Partnerskapsmöte: Sverige, 13 deltagare, dagordning, protokoll, undertecknad deltagarlistan.
 • Synlig åtgärd: deltagande i en relevant regional/ nationell händelse i varje partnerland för presentation av projektresultat.