Human Rights in Practice

Utbildningsmaterial

Du kan få utbildningsmaterial för språk och mänskliga rättigheter för studenter på A2-nivå. Materialet är tillgängligt på engelska, tyska, grekiska, portugisiska och svenska.

Föreningar och språkskolor

Om du vill lära dig svenska, klicka här för att söka på kartan språkskola i din stad
Att förneka människor deras grundläggande rättigheter är att hota hela deras mänsklighet.

Inom den euoropeiska unionen är individens frihet och jämställdhet anammat som kärnvärden hos medlemsstaterna, sådana värden som grundar sig på konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheten( Rom , 4.XI.1950 ) och konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor ( CEDAW ).

Det är viktigt att komma ihåg att de mänskliga rättigheterna är rättigheter som gäller för alla människor, oavsett nationalitet, geografisk position, kön, nationellt/etniskt ursprung, hudfärg, religion, språk, eller någon annan status . Därför och främst har vi alla lika rätt till våra mänskliga rättigheter utan diskriminering. Dessa rättigheter är alla kopplade till varandra och beroende av varandra och odelbara, oavsett om de är civila och politiska rättigheter, såsom rätten till liv, likhet inför lagen och yttrandefrihet; ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, såsom rätten till arbete, socialtrygghet och utbildning, utveckling och självbestämmande.

Som individer, är vi alla berättigade till våra mänskliga rättigheter, och därför bör vi också respektera dessa rättigheter.

På grund av ökat antal invandring från länder utanför EU, är det viktigt för medlemsstaterna att anamma en politik för mångkulturellt samhälle, som betonar individens rätt att hålla kulturen i sitt ursprung i det nya värdlandet.

Men under det senaste decenniet, har politiken för multikulturellt samhälle mött visst motstånd på grund av flera skäl. En av dessa skäl ökar antalet fall av hedersrelaterat våld ( HRV ) som går mot de flesta grundläggande värderingar som europeiska unionen utvecklat och de konventioner som anges ovan.

 
Guide

Åtgärder som ska vidtas av medlemsstaterna

europarådets parlamentariska församlingsresolution 1327 och europarådets parlamentariska samanslutna rekommendation 1881 om " Så kallade " hedersbrott " fastställt tydliga principer för medlemsstaterna. Många av medlemsstaterna, särskilt Storbritannien , Sverige, Danmark och Tyskland har kommit långt i att vidta åtgärder för skyddande av offer för HRV .

Samtidigt som det finns ett behov av åtgärder för skydd och stöd för offer kopplat till HRV, skall åtgärder för förebyggande arbete inte underskattas. Vid det här laget, har lite gjorts för att ändra värderingar och normer för vilket hedersrelaterat våld utförts.

HR i Praktiken är ett tvåårigt EU-Programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap Europeiska unionen. Koordinerat av Folkuniversitetet Uppsala med deltagande partnerorganisationer från fem europeiska länder vilka är: Grekland, Sverige, Portugal, Storbritannien och Tyskland .

Projektet syftar till att förebygga våld kopplat till så kallade skadliga metoder genom införande av ökad medvetenhet och utbildning som bygger på europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet ( ETS No.210) språkutbildning för nyanlända i de deltagande länderna.

Folkuniversitetet
Kerigma
Δήμητρα
IKWRO
Papatya
Panteion University