Στόχοι

Στόχοι

Σήμερα, όλοι οι μετανάστες/ριες λαμβάνουν γλωσσική κατάρτιση και πληροφορίες κοινωνικού προσανατολισμού σχετικά με την κοινωνία υποδοχής. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν θίγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών ή των παιδιών.

Η εργασιακή εμπειρία μας στον τομέα της πρόληψης της βίας που σχετίζεται με την τιμή δείχνει ότι όχι μόνο θα πρέπει να ενημερώνονται οι γυναίκες για τα δικαιώματά τους, αλλά θα πρέπει να επεκταθεί αυτή η πληροφορία σε όλη την οικογένεια, τα παιδιά και τους συγγενείς, καθώς αυτά θεωρούνται μέρος του κοινωνικού τους περιβάλλοντος.

Πεποίθησή μας είναι ότι οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να εκπαιδεύονται, να ευαισθητοποιούνται στα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενημερώνονται για τις νομικές και κοινωνικές συνέπειες, αν αυτά τα δικαιώματα παραβιάζονται.

Σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει περαιτέρω τα θεματικά αντικείμενα που αφορούν τις ευρωπαϊκές συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την βία που σχετίζεται με την τιμή και να τα συμπεριλάβει στη γλωσσική κατάρτιση για μετανάστες/στριες, μέσω της συνεργασίας των κέντρων γλωσσικής κατάρτισης και των μεταναστευτικών ΜΚΟ.

Ο γενικός στόχος θα επιτευχθεί με:

  1. Τη δημιουργία της δομής και της μορφής για τη συνεργασία ανάμεσα στα κέντρα γλωσσικής κατάρτισης και τις ΜΚΟ μεταναστών/τριων·
  2. Την εκπαίδευση των καθηγητών γλώσσας και των ΜΚΟ μεταναστών/τριων στη χρήση του υλικού κατά τη διάρκεια της γλωσσικής κατάρτισης·
  3. Την ανάπτυξη ενός τρόπου διδασκαλίας δίγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού στη γλώσσα της χώρας και τις γλώσσες των ομάδων στόχων, μαζί με μεταναστευτικές ΜΚΟ·
  4. Την εισαγωγή του εκπαιδευτικού υλικού στις καθημερινές δραστηριότητες των μεταναστευτικών ΜΚΟ τόσο για άντρες όσο και για γυναίκες·
  5. Τη δημιουργία ενός εικονικού δικτύου μεταξύ των ΜΚΟ εθνικών μειονοτήτων σε διάφορες χώρες της ΕΕ σχετικά με το θέμα της βίας που σχετίζεται με την τιμή για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων μετά τη λήξη του έργου.

Οι άμεσες ομάδες-στόχοι είναι οι άνδρες και οι γυναίκες που έχουν άδεια παραμονής σε ένα κράτος μέλος. Στόχος είναι η δημιουργία ενός διαλόγου για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τη γλωσσική εκπαίδευση της χώρας υποδοχής, αλλά και στη δική τους γλώσσα, μέσω της συνεργασίας με τις ΜΚΟ εθνικών μειονοτήτων. Με βάση τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω της εκπαίδευσης, οι ΜΚΟ θα διευκολύνουν την διεξαγωγή του διαλόγου με στόχο την αλλαγή της στάσης απέναντι στο θέμα της βίας τιμής.

Η σύμπραξη του έργου Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Πράξη αποτελείται από οργανισμούς από πέντε (5) χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Σουηδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία), που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τους στόχους του έργου και όλοι τους έχουν ερευνητική πείρα σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και με θέματα ισότητας των φύλων.

Όλοι οι εταίροι έχουν μεγάλη εμπειρία στην εργασία με ΜΚΟ εθνικών μειονοτήτων που εργάζονται για την κοινωνική ένταξη, την επεξεργασία και την εφαρμογή εκπαιδευτικών πακέτων για τις ΜΚΟ εθνικών μειονοτήτων και την εργασία σε καθημερινή βάση, σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς (ιδιωτικούς και δημόσιους) και δίκτυα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.