Παραδοτέα

Παραδοτέα

ΠΕ 0 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

 • Εγχειρίδιο του έργου: πληροφορίες σχετικά με την εταιρική σχέση, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του συντονιστή όσον αφορά τη συνολική διαχείριση, την οικονομική διαχείριση και την υποβολή οικονομικών εκθέσεων, τους ρόλους και τις ευθύνες των εταίρων, τον κατάλογο των παραδοτέων, την πρόοδο και την υποβολή οικονομικών εκθέσεων, τη διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων, τις μεθόδους επικοινωνίας.
 • Εγχειρίδιο Ποιότητας: ανάπτυξη ενός εγχειριδίου ελέγχου ποιότητας για το σύνολο του έργου
 • Συμβάσεις: μεταξύ του συντονιστή και των εταίρων.
 • Έκθεση προόδου και τελική έκθεση: ψηφιακή και έντυπη μορφή.
 • Εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting): Ελλάδα, 12 συμμετέχοντες/ουσες.
 • Εκθέσεις: 2 εκθέσεις αξιολόγησης (Ενδιάμεση και Τελική). 15 σελίδες στα αγγλικά.

 

ΠΕ 1  ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΚΟ

 • Ερωτηματολόγια: ψηφιακό online ερωτηματολόγιο για 150 άτομα σε κέντρα γλωσσών και 150 άτομα σε μεταναστευτικές ΜΚΟ. 300 ερωτηματολόγια συνολικά (5 χώρες εταίροι).
 • Προσωπικές συναντήσεις: 10 συναντήσεις ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο σε κάθε χώρα εταίρο για την ενθάρρυνση των ΜΚΟ και των κέντρων γλωσσικής κατάρτισης να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, γενικά, και την έρευνα, ειδικά.
 • Αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων: συγγραφή έκθεσης για τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου.
 • Αρχική μέθοδος και δομή για συνεργασία: αρχική μέθοδος και δομή σε ψηφιακή και έντυπη μορφή για τη συνεργασία μεταξύ κέντρων γλωσσικής κατάρτισης και των μεταναστευτικών ΜΚΟ.
 • 5 εθνικά εργαστήρια: ανατροφοδότηση από τα εργαστήρια στην Σουηδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία σχετικά με τα αποτελέσματα της αρχικής μεθόδου και της δομής για 25 άτομα σε κέντρα γλωσσών και 25 άτομα μεταναστευτικών ΜΚΟ.
 • Έλεγχος και οριστικοποίηση της δομής συνεργασίας: ψηφιακή και έντυπη μέθοδος και δομή για τη συνεργασία μεταξύ κέντρων γλωσσικής κατάρτισης και των μεταναστευτικών ΜΚΟ.

 

ΠΕ 2  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Εκπαιδευτικό υλικό: ψηφιακές και έντυπες εκδόσεις σε Σουηδικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά, Αγγλικά και Γερμανικά.
 • Συνάντηση εταίρων: Γερμανία, 12 συμμετέχοντες/ουσες, ημερήσια διάταξη (agenda), πρακτικά, υπογεγραμμένο παρουσιολόγιο.
 • Διεθνής εκπαίδευση εκπαιδευτών: Γερμανία - 25 εκπαιδευτές (5 συμμετέχοντες ανά χώρα).
 • Εργαστήρια αξιολόγησης: οργάνωση πέντε εργαστήριων αξιολόγησης για 150 άτομα στα οποία θα παρουσιαστεί το τελικό εκπαιδευτικό υλικό σε κέντρα γλωσσικής κατάρτισης και μεταναστευτικών ΜΚΟ, στη Σουηδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Σε κάθε χώρα θα συμμετέχουν 30 συμμετέχοντες στο καθένα.
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτών: κατάρτιση του προσωπικού σε κέντρα γλωσσικής κατάρτισης και μεταναστευτικών ΜΚΟ στην Ελλάδα, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και τη Γερμανία.

 

ΠΕ 3  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Πρότυπα για την έρευνα του αντίκτυπου στους/στις νεοαφιχθέντες/νεοαφιχθίσες μετανάστες/τριες: ψηφιακή σύνδεση στα αγγλικά.
 • Πρότυπα για την αξιολόγηση της μεθόδου και της δομής για τη συνεργασία: ψηφιακή σύνδεση στα αγγλικά.
 • Συνέντευξη Τύπου & εθνικά εργαστήρια: παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας και του εκπαιδευτικού υλικού στο εργαστήριο για τους επαγγελματίες πριν από την πιλοτική εκπαίδευση στη Σουηδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Πιλοτική Εκπαίδευση: εφαρμογή της πιλοτικής εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στη γλωσσική κατάρτιση για τους/τις νεοαφιχθέντες/νεοαφιχθίσες μετανάστες/τριες που συμμετέχουν στη γλωσσική κατάρτιση. Αφορά σε 500 πρόσφατους μετανάστες στη Σουηδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, με 100 συμμετέχοντες/ουσες από κάθε χώρα.
 • Έκθεση αξιολόγησης: αξιολόγηση της μεθόδου και της δομής για συνεργασία των κέντρων γλωσσικής κατάρτισης και των μεταναστευτικών ΜΚΟ. Ψηφιακή σύνδεση στα αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά, πορτογαλικά και σουηδικά.
 • Έκθεση αποτελεσμάτων: εκπόνηση της συνολικής αξιολόγησης του αποτελέσματος της ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη γλώσσα. Ψηφιακή σύνδεση στα αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά, πορτογαλικά και σουηδικά.
 • Πλατφόρμα δικτύωσης: Ψηφιακή πλατφόρμα για συνεργασία των κέντρων γλωσσικής κατάρτισης και των μεταναστευτικών ΜΚΟ.

 

ΠΕ 4  ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • Ιστοσελίδα: ανάπτυξη ενός πολύγλωσσου δικτυακού τόπου στα αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά, πορτογαλικά και σουηδικά.
 • Ενημερωτικά Δελτία: δημιουργία ηλεκτρονικών εξαμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων. Διαθέσιμη ψηφιακή έκδοση για ανάγνωση και λήψη στην ιστοσελίδα του έργου.
 • Σεμινάριο: τοπική/ εθνική διάδοση αποτελεσμάτων διοργανώνοντας ένα σεμινάριο σε κάθε χώρα.
 • Συνέδριο: Ευρωπαϊκή διάδοση διοργανώνοντας ένα τελικό συνέδριο στη Σουηδία με 110 συμμετέχοντες/ουσες (10 εκπρόσωποι των εταίρων, περισσότεροι από 100 εξωτερικοί συμμετέχοντες/ουσες).
 • Άρθρα: Κάθε εταίρος θα γράψει ένα ακαδημαϊκό άρθρο για δημοσίευση σε εφημερίδες της ΕΕ και σχετικές ιστοσελίδες για το έργο. Έντυπη και ψηφιακή μορφή στα αγγλικά.
 • Συνάντηση εταίρων: Σουηδία, 13 συμμετέχοντες/ουσες, ημερήσια διάταξη (agenda), πρακτικά, υπογεγραμμένο παρουσιολόγιο συμμετεχόντων.
 • Δράσεις κοινοποίησης έργου: η συμμετοχή σε ένα σχετικό/ περιφερειακό / εθνικό γεγονός σε κάθε χώρα εταίρο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου.