خشونت هاى ناموسى يك شکلی‌ از نقض حقوق بشر است كه جرايم مختلف به منظور محافظت از باورهاى فرهنگى و مذهبى انجام می‌گیرد. اعتقاد بر اين است كه قربانى خانواده خود را با شكستن کدهای رسم و روسم مورد آزار و خجالت قرار میدهد.

Fatima Conference